NOVATURAS
Anksčiau žiūrėta
Norų sąrašas
Novaturo vertinimas
Slapukų nustatymai

COVID Pauzė

Suteikite savo kelionėms daugiau saugumo ir užtikrintumo įsigydami COVID Pauzė paslaugą. Ši paslauga leis atidėti poilsio kelionę, jei prieš atostogas Jums bus patvirtintas teigiamas COVID-19 tyrimo rezultatas.

 • COVID pauzė užtikrina galimybę vieną kartą keisti poilsio kelionės datą, trukmę, viešbutį, kambario tipą, kelionės kryptį ir/ar net sezoną.
 • Šia paslauga galima pasinaudoti iki kelionės pradžios likus ne mažiau nei 24 val., pateikiant teigiamą rezultatą patvirtinantį dokumentą ne vėliau nei per 24 val. nuo jo išdavimo.
 • COVID pauzė galioja tik poilsio kelionėms lėktuvu.
 • Paslaugos kaina – 19 EUR/asm. (kūdikiams iki 2 metų amžiaus nemokama)
 • Paslauga taip pat gali būti pridedama prie anksčiau atlikto kelionės užsakymo, jei iki kelionės likę ne mažiau kaip 14 dienų.

Papildomos paslaugos COVID Pauzė sąlygos

 • Būtina informuoti kelionių organizatorių apie teigiamą COVID-19 tyrimo rezultatą ir pateikti asmenį identifikuojantį teigiamą rezultatą patvirtinantį dokumentą ne vėliau nei per 24 val. nuo jo išdavimo ir likus ne mažiau nei 24 val. iki išvykimo.
 • Asmeniui patvirtinus teigiamą COVID-19 tyrimo rezultatą, kelionės keitimo galimybe gali pasinaudoti tik toje konkrečioje sutartyje / rezervacijoje nurodyti asmenys. Išimtis taikoma tik šeimoms, kurių kartu keliaujantys vaikai iki 16 m. amžiaus yra nurodyti kitoje sutartyje / rezervacijoje, sudarant sąlygas jiems kartu pasinaudoti keitimo galimybe.
 • Keičiant kelionę, kelionės kaina yra perskaičiuojama pagal keitimo dieną galiojančias kainas ir sąlygas.
 • Keitimas galimas tik tuo atveju, jei toks keitimas yra įmanomas, t. y. galimos kitos datos, trukmės, viešbučiai, kambarių tipai, yra laisvų vietų lėktuve ir pan.
 • Keičiant kelionę visa už keičiamą kelionę sumokėta įmoka yra įskaitoma į naujos kelionės kainą (išskyrus paslaugos COVID pauzė kainą).
 • Ši paslauga turi būti užsakoma visiems sutartyje / rezervacijoje nurodytiems asmenims.
 • Taikant šią paslaugą keliaujančių asmenų skaičius ir keliaujantys asmenys negali būti keičiami.
 • Paslauga taikoma visoms poilsio kelionėms lėktuvu 2021 m vasaros, 2021-2022 žiemos ir 2022 vasaros sezono kelionėms ir Y ir YD klasės „Novaturo“ užsakomųjų skrydžių bilietams.
 • Paslauga netaikoma slidinėjimo kelionėms, egzotiškoms poilsio kelionėms lėktuvu ir jų bilietams, pažintinėms kelionėms autobusu ir lėktuvu, savaitgalio kelionėms bei pažintinėms egzotinėms kelionėms.
 • Jei paslauga nepasinaudojama, sumokėta paslaugos kaina negrąžinama.